SZENT MÁRTON GÖRÖGKATOLIKUS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

Intézmény elérhetősége:

Cím: 5052 Újszász, Abonyi út 1.

Telefon: +36 56 366-000

E-mail: szentmarton.ujszasz@szlgsz.hu

 

Intézmény vezetője és elérhetősége

Intézményvezető neve: Kovács Anett

Telefon: +36 56 552-425

 

Az intézményről

Az intézmény szolgáltatásai ellátási típusonként:

- ápoló-gondozó ellátás

- rehabilitációs ellátás

- lakóotthoni ellátás

Az ápolás-gondozást nyújtó pszichiátriai betegek osztályán, szenvedélybetegek osztályán, időskorúak osztályán az intézmény az ellátást igénybe vevő részére teljes körű ellátást biztosít

- étkezést,

- szükség szerinti ruházattal, textíliával való ellátást,

- mentális gondozást,

- egészségügyi ellátást,

- lakhatást.

 

A rehabilitációs intézményi részleg

- lakhatást, textíliával való ellátást, mentális gondozást minden esetben biztosít,

- szükség szerint biztosítja az étkezést, a rászorulók egészségi állapota szerinti ápolást, gondozást, de ha az ellátott állapotában maradandó, vagy tartós állapotrosszabbodás következik be, az ellátást igénybe vevő ápolását, gondozását az intézményben elkülönítetten kell megszervezni,

- biztosítja a foglalkoztatást vagy a foglalkoztatáshoz történő hozzájutást,

- szükség szerint utógondozást.

A lakóotthon

A lakóotthoni ellátás során az intézmény az önellátásra legalább részben képes ellátottak életkorának, egészségi állapotának és önellátása mértékének megfelelő rehabilitációs célú ellátást nyújt.

Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona - férőhelyek száma                                        85 fő

Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona - férőhelyek száma                                         75 fő

Idősek otthona - férőhelyek száma                                                                                 40 fő

Pszichiátriai és szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye - férőhelyek száma                   34 fő

Pszichiátriai és szenvedélybetegek lakóotthona - férőhelyek száma                                     14 fő

Fejlesztő foglalkoztatásban a foglalkoztatottak engedélyezett száma                                  70 fő

 

Intézményünk 248 fő részére négy épületben nyújt 24 órás, személyre szabott ápolási, gondozási, illetve rehabilitációs szolgáltatást.

A lakók igen kellemes parkerdőbe épített kastélyban, illetve egy újabb építésű épületben vannak elhelyezve, ahol komplex ellátásban részesülnek.

 

AZ INTÉZMÉNYBE KERÜLÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője kérelmére, indítványára történik. Intézményünkbe az ellátás írásban kérelmezhető.

A bekerüléshez a következő nyomtatványokra van szükség:

  • kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igényléséhez
  • egészségi állapotra vonatkozó igazolás
  • jövedelemnyilatkozat
  • vagyonnyilatkozat
  • 3 hónapnál nem régebbi pszichiátriai szakvélemény (az időskorúak részlege kivételével)
  • az időskorúak részlegére történő kérelemhez gondozási szükséglet vizsgálat értékelő adatlap szükséges

Ha az ellátást igénylő személy cselekvőképtelen, a kérelmet - az érintett személy véleményét lehetőség szerint figyelembe véve - a törvényes képviselője  terjeszti elő. A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy a kérelmét  a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy - ha e tekintetben a bíróság a cselekvőképességet nem korlátozta - önállóan terjesztheti elő. (Ha a törvényes képviselő ideiglenes gondnok, intézményi elhelyezésre vonatkozó kérelméhez, indítványához a gyámhivatal előzetes jóváhagyása szükséges.)

Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt a fenntartó és az ellátást igénylő (illetve törvényes képviselője) írásban megállapodást köt. A megállapodás megkötésére a fenntartó nevében az intézményvezető jogosult. A megállapodásban megjelölt időponttól kezdve történik a megjelölt szolgáltatás biztosítása.

AZ ELLÁTÁSÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJ:

Az ellátásért térítési díjat kell fizetni.  A fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét napi összegben állapítja meg és arról az ellátást igénylőt írásban tájékoztatja. A személyi térítési díjat ellátási napra vetítve kell meghatározni. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét. A személyi térítési díj napi összege és az adott hónap napjai számának szorzata alapján kerül megállapításra az adott hónapra fizetendő személyi térítési díj.

 

Adatvédelem

kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés