ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése:              Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

(Intézmény fenntartó)

Adatkezelő adószáma:                          18146949-2-15

Adatkezelő székhelye:                          4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.

Elektronikus levélcíme:                        kozpont@szlgsz.hu

Adatkezelő képviselője:                        Ungvári Sándor igazgató

Elektronikus levélcíme:                        ungvari.sandor@szlgsz.hu

Honlap címe:                                       www.szentlukacsszertetszolgalat.hu

 

2. Az  adatvédelmi tisztviselő adatai

Adatvédelmi tisztviselő neve:            Dr. Kopcsa Mónika

Postacíme:                                       4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.                                        

Elektronikus levélcíme:                      kopcsamonikavaleria@szlgsz.hu

 

3. Az adatkezelés általános szabályai, jelen tájékoztató hatálya

A Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat (a továbbiakban: Szeretetszolgálat)  tiszteletben tartja a Honlap látogatóinak, mint természetes személyeknek az adataik kezelésével összefüggő védelmét. Ennek érdekében a Szeretetszolgálat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helezéséről szóló, 2016. április 27-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseknek megfelelően biztosítja a látogató által elektronikus úton megadott, vagy hozzá köthető személyes adatok biztonságát, a szükséges technikai és biztonsági feltételeket, továbbá mindazon intézkedéseket, mellyel a jogszabályok betartását bizonyítani tudja.

A Szeretetszolgálat, mint a www.szentlukacsszertetszolgalat.hu Honlap tulajdonosa  tájékoztatja látogatóit, hogy csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezeli a személyes adatokat.

Jelen tájékoztató a Szeretetszolgálat Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatával összhangban készült, tárgyi hatálya kiterjed a Szeretetszolgálat által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR és az Infotv. rendelkezéseiben meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2020. április 1-től visszavonásig tart.

4. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik 

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR-ben és az Infotv-ben  meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. A Szeretetszolgálat kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

5. Az adatkezelés alapelvei 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk. A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

6. Az érintettek köre 

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által üzemeltetett Honlapot meglátogató személyek vagy a Honlapon információt kérő személyek.

7. A kezelt adatok 

A Honlapon való tájékoztatáskérés esetén az Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: név, e-mail cím, telefonszám.

8. Az adatkezelés célja

A Honlapon való tájékoztatáskérés esetén az érdeklődő megfelelő, személyre szabott tájékoztatása a célunk. A fenti adatokat a látogató elektronikusan adja meg. Adatkezelő a látogató által megadott adatokat kizárólag tájékoztatás nyújtására, és kapcsolatfelvételre használja fel.

9. Az adatkezelés jogalapja 

Az érintett látogató kifejezett nyilatkozata és hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez, amely a Honlapon elhelyezett checkbox használatával (kipipálásával) történik.

10. Adattárolás módja és határideje

Az érintett adatainak tárolása elektronikus módon, a cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb 1 évig történik.

11. Adattovábbítás:

Alapesetben nem történik adattovábbítás, azonban szükség esetén a Szeretetszolgálat karitatív tevékenységével összefüggésben görögkatolikus egyházközségek felé történhet adattovábbítás.  

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás nem történik.

12. Az érintetti jogok érvényesülése 

A látogató személyes adatvédelemmel kapcsolatos jogai keretében – a GDPR rendelkezéseinek megfelelően – jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékozódhasson az adatkezeléssel összefüggő tényekről, melyet a Honlap tulajdonosa az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosít. A látogató a róla kezelt adatokról jogosult tájékoztatást kérni, továbbá kérheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni. A látogató tiltakozhat továbbá az adatkezelés ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

A látogató a személyes adatait érintő észrevétel, javaslat, probléma esetén, a Honlapon feltüntetett kapcsolati címen fordulhat az Adatkezelőhöz és az Adatvédelmi tisztviselőhöz. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot a látogató részéről az Adatkezelő csak írásbeli úton fogadja el. Az Adatkezelő köteles válaszát 30 napon belül a látogató részére írásban megküldeni. 

A látogatónak joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, mint felügyeleti hatósághoz fordulni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés