ÁLLÁSHIRDETÉSEK MELLÉKLETEI

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

PÁLYÁZATI ANYAGOK, ÖNÉLETRAJZOK KEZELÉSÉRŐL

  1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése:   Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat

(Intézmény fenntartó)

Adatkezelő adószáma:                              18146949-2-15

Adatkezelő székhelye:                              4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.

Elektronikus levélcíme:                             kozpont@szlgsz.hu

Adatkezelő képviselője:                            Ungvári Sándor igazgató

Elektronikus levélcíme:                             ungvari.sandor@szlgsz.hu

Honlap címe:                                           www.szentlukacsszertetszolgalat.hu

További adatkezelők a Szeretetszolgálat intézményei, melyek adatai a Szeretetszolgálat honlapján az „INTÉZMÉNYEINK” cím alatt találhatóak.

1. Az adatkezelés általános szabályai

A  Szeretetszolgálat és intézményének (Adatkezelő) adatkezelésére az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/6 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban. Info. tv.) rendelkezései az irányadóak.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos alapvető fogalmak és értelmezéseik 

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR-ben és az Infotv-ben  meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. A Szeretetszolgálat kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének, amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

3. Az adatkezelés alapelvei 

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak célhoz kötötten, meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A kezelt adatoknak az adatkezelés célja szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükséges mértékre kell korlátozódniuk. A kezelt adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak az adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

4. Az érintettek köre 

Az adatkezeléssel érintettek az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkező személyek.

5. A kezelt adatok 

Az álláspályázó pályázati anyagában (önéletrajzában, motivációs levelében, referencialevélben, stb.) található személyes adatok köre. 

6. Az adatkezelés célja

A Szeretetszolgálat és intézményei az álláspályázatra jelentkezés esetén a megküldött önéletrajzban és egyéb csatolt dokumentumokban (motivációs levél, referencialevél) szereplő személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy az érintettel időpontot egyeztessen, valamint a meghirdetett pozícióra a megfelelő munkavállalót kiválaszthassa.

7. Az adatok megismerésére jogosultak köre 

Az adatkezeléssel érintett személyes adatokhoz kizárólag a Szeretetszolgálat igazgatója és igazgatóhelyettesei, a lelki vezető, a pozíciót meghirdető intézményvezetője, a betöltendő munkakör szerinti középvezető a Szeretetszolgálat és az intézmény humánpolitikai adminisztrátorai férhetnek hozzá

8. Az adatok tárolásának a módja, határideje és az adatkezelés biztonsága 

A pályázó által beküldött pályázati anyag az előző pontban megjelölt személyek e-mail fiókjában, és a Szeretetszolgálat szerverén kerül lementésre. A meghirdetett pozíciót betöltő pályázó pályázati anyaga a fentieken túl a pályázó, mint munkavállaló elektronikus személyi aktájába kerül lementésre, ezen kívül papír alapú személyi anyaga egy zárt szekrényben kerül elhelyezésre. Az érintett adatainak tárolása elektronikus módon, a cél megvalósulásáig, illetve az érintett törlési kérelméig, de legkésőbb 1 évig történik (amennyiben erről külön nyilatkozik az álláspályázó).

9. Adatvédelmi incidensek

A Szeretetszolgálat tájékoztatja Önt, hogy a Szeretetszolgálat által alkalmazott korszerű technikai és szervezési intézkedések mellett sem zárható ki, hogy az Ön személyes adatait érintő adatvédelmi incidens történik. A Szeretetszolgálat az adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról az érintetteket tájékoztatni – az érintetteket levélben tájékoztatja. Amennyiben Ön a saját, vagy más személynek a Szeretetszolgálat által kezelt adatait érintő incidensről értesül, kérjük ezen információt indokolt késedelem nélkül jelezze a kozpont@szlgsz.hu e-mail címen.

10. Adattovábbítás

A pályázók személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személyek vagy szervezetek részére.

11. Az érintetti jogok érvényesülése

Tájékoztatáskéréshez és a személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett személyírásban tájékoztatást kérhet arról, hogy milyen személyes adatait, milyen célból, milyen jogalapon, mennyi ideig, az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést és kinek (melyik szervnek vagy hatóságnak) továbbította az érintett személyes adatait. Jelen tájékoztató biztosítja ezen jogok érvényesülését.

A személyes adatok helyesbítéséhez való jog: az érintett személy, írásban kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamelyik személyes adatát. A kérelem teljesítéséről az adatkezelő írásban értesíti a kérelmezőt.

Az adatok törléséhez való jog: az érintett személy, írásban kérheti, hogy az adatkezelő törölje személyes adatait. A kérelem teljesítéséről az adatkezelő írásban értesíti a kérelmezőt.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett személy, írásban kérheti, hogy az adatkezelő zárolja a személyes adatát.

Az adathordozhatósághoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, akinek a személyes adatait a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog: az érintett írásban tiltakozhat, ha az adatkezelő a személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.

Panaszhoz való jog:

  • A Szeretetszolgálat elősegíti az érintetti jogok gyakorlását. Az érintett megfelelő azonosítása esetén a Szeretetszolgálat az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmeket teljesíti. A Szeretetszolgálat indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az érintetti jogaival kapcsolatos kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szeretetszolgálat a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha a Szeretetszolgálat nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jog - orvoslati jogával.
  • Bírósághoz fordulás joga: Minden olyan személy, aki az Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeképpen vagyoni vagy nem vagyoni hátrányt szenvedett, a Szeretetszolgálattól kártérítésre jogosult. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  • Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panaszával.

Letölthető verzió: Adatkezelési tájékoztató pályázati anyagok, önéletrajzok kezeléséről

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egyéb letölthető dokumentumok:

Képesítési előírások_gyermekvédelem

Képesítési előírások_szociális

Nyilatkozat személyes adatok kezeléséről
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.00 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 13.30 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered by Forweb - Weboldal készítés