SÓJA MIKLÓS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ÉS CSALÁDOK ÁTMENETI OTTHONA

Információk:

Intézmény elérhetőségei

Cím:  4334 Hodász Sója M. u.6

Intézmény vezetője és elérhetősége: 

Kardos Attila

Tel.: +36 44 550 030

E mail cím: hodaszszocint@szlgsz.hu

Tevékenységek:

A Sója Miklós Szociális Intézmény és Családok Átmeneti Otthona 2013. január 1-től került a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat fenntartásába. Intézményünk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Hodász községben található. Szociális alapszolgáltatásokon és szakosított ellátáson túl gyermekvédelmi alapszolgáltatást is működtetünk. Jelenleg rendelkezünk egy 21 férőhelyes idősek otthonával, szociális étkeztetéssel,324 fős házi segítségnyújtással, 25 férőhelyes családok átmeneti otthonával. Mindennapi munkánk során arra törekszünk, hogy ellátottaink megkapják tőlünk a maximális lelki és fizika segítséget problémáik megoldásában, életük javításában a keresztény értékek szemelőt tartásával.

Családok Átmeneti Otthona

A Családok Átmenti Otthonában nyújtott szolgáltatások célja, hogy a rászorultság mértékétől függően segítse a családot a gyermeknevelésben. Célja továbbá, hogy az otthontalanná vált szülők és gyermekeik, a családi krízis következtében védelmet kereső szülő és gyermeke, a szociális válsághelyzetbe került gyermekes családok számára átmeneti időre, - az elhelyezést kiváltó okok megszűntéig - otthonszerű elhelyezés formájában, együttes lakhatást és ellátást biztosítson, annak érdekében, hogy a gyermekek veszélyeztetettségét megelőzze, vagy a már kialakult veszélyeztetettséget megszüntesse, ezzel is a családok megtartó erejét erősítse. A Családok Átmeneti Otthonában a gyermek és szülője az átmeneti gondozásuk alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tartózkodhatnak. Ha az átmeneti gondozás időtartama letelt, a szülő, vagy más törvényes képviselő kérelmére további 6 hónappal, illetve szükség szerint a tanítási év végéig a gyermek és szülője gondozása meghosszabbítható. A Családok Átmeneti Otthona krízishelyzetben lévő családok részére soron kívüli elhelyezést biztosíthat. 

Ellátási terület:

Magyarország területe

 

Ellátottak köre:

 • ellátásukban veszélyeztetett gyermekek 
 • otthontalanná vált családok, akiknek elhelyezés hiányában lakhatásuk nem biztosított
 • válsághelyzetben lévő várandós nők
 • bántalmazott szülő és gyermeke 
 • védelmet kereső szülők és gyermekeik
 • azok a családok, akiknél a preventív jellegű ellátás segítségével elkerülhető a későbbi veszélyeztető helyzet kialakulása, a gyermek családból való kiemelése.

 

Az intézménybe kerülés feltételei: 

Az igénybevétel módja:

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő kérelmére történik. A lakó - két hétnél nem régebbi- érvényes orvosi és tüdőszűrő igazolás beszerzését követően foglalhatja el a számára kijelölt szobát. Indokolt esetben ettől el lehet térni, de három napon belül a szükséges igazolásokat be kell szerezni. A szállás elfoglalása a szükséges dokumentációk kitöltése és a megállapodás megkötése után történhet. Az intézményben folyó munka a családok önkéntes együttműködésén alapul, alapvető eszköze a folyamatos kapcsolattartás a kliensekkel, amelynek keretében a családok speciális helyzetét, szükségleteit figyelembe véve kerülnek kidolgozásra a közösen megvalósítandó célok, illetve azok a feladatok, amelyeket a klienseknek és az intézmény munkatársainak kell megvalósítania a célok elérése érdekében.

 

Étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek otthona

Az alapszolgáltatások megszervezésével célunk:

 • azoknak a szociálisan rászorult személyeknek legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni, akik azt önmaguk, vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem tudják biztosítani (étkeztetés), továbbá
 • segítséget nyújtani a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi illetve, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában (házi segítségnyújtás).

 

Idősek otthona

Az idősek otthona szolgáltatás célja az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes, (gondozási szükséglet felmérés III. fokozat), vagy jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglettel rendelkező személyek teljes körű ellátása a tartós, átlagos szintű elhelyezést nyújtó szolgáltatás biztosításával.

Feladatunk a keresztény pozitív, optimista életszemléletet közvetítése, amely reményt és méltóságot ad az emberi élet utolsó szakaszában is. A különböző gondozási, ápolási módszertanokat úgy alkalmazzuk, hogy a gerontológia eszközei a szeretetteljes közeg, a külső családi kapcsolatok – az ellátott számára megelégedettséget jelentő - megfelelő egyensúlyi állapotot alakítsanak ki. 

Az étkeztetés a lakosság szükségleteinek megfelelően megszervezhető az étel – helyben történő elfogyasztással, elvitellel vagy lakásra szállítással. Intézményünk az ebéd helyben fogyasztást és lakásra szállítását vállalja fel.

 

Idősek otthona feladata:

 • az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi ötszöri étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, az SzCsM rendeletben meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról való gondoskodás.
 • az ellátottak korának, egészségi állapotának megfelelően szomatikus, pszichés, spirituális és szociális szükségleteik korszerű kielégítése,
 • a gondoskodó, biztonságos fizikai, tárgyi környezetet megteremtése,
 • az ellátotti jogokat biztosító légkör- és jogintézmények működtetése, támogatása.

 

Az idősek otthonában ellátható személyek köre:

Az intézmény ellátási területe idősek otthona szolgáltatás esetén az ország egész területére kiterjed.

 • Intézményünkben a gondozási szükséglet III. fokozat, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló - gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján - gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el.
 • Ellátható továbbá a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, az előzőekben leírt gondozási szükséglettel és ennek igazolásával rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.
 • Idősek otthonába a gondozási szükséglet III: fokozat, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló - gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján - gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő személlyel az ellátás igénylésekor legalább egy éve együtt élő házastársa, élettársa, testvére és fogyatékos közeli hozzátartozója a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglet hiányában is felvehető.
 • Ha az ellátott személy pszichiátriai vagy szenvedélybetegségben szenved, ellátásáról más intézmény keretében kell elkülönítetten gondoskodni.

 

 

 

Az étkeztetésben ellátható személyek köre:

A szociális étkeztetés keretében azoknak a Hodászon élő rászorulóknak, akik étkeztetésüket önmaguknak, vagy eltartottjaiknak tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

 • koruk, (betöltött 62. év)
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk

miatt, napi egyszeri meleg étkezési lehetőséget biztosítunk.

 

Házi segítségnyújtás feladata:

 • az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése, 
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, 
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtás.

 

A házi segítségnyújtásban ellátható személyek köre:

Az ellátás a Mátészalkai, Nyírbátori kistérségek közigazgatási területén élő alábbi kliensekre terjed ki:

 • idősek, betegek, akik otthonukban önmaguk ellátásáról saját erőből nem képesek, s róluk nem gondoskodnak,
 • pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek,
 • az egészségügyi állapotuk miatt rászoruló személyek, ha az önálló életvitel fenntartásához támogatást igényelnek.

 

Mindennapok:

Az idősek otthonában és a családok átmeneti otthonában teljes körű ellátást biztosítunk. Családok átmenti otthonában az elhelyezés családonként külön szobában történik. Az idős otthonban, egy szobában két idős ember él.

 

Programok az intézményben:

 • egyházi ünnepeken való közös részvétel
 • kirándulások
 • születés és névnapok ünneplése
 • gyermeknap, családi nap tartása
 • közös főzések
 • foglalkoztatás (kézművesség, sütés, főzés, játékok, stb.) 

 
kapcsolat
a szeretetszolgálat fenntartói irodája

nyitvatartási idő: HÉTFŐTŐL-CSÜTÖRTÖKIG: 7.30 - 16.30 ÓRÁIG, PÉNTEKEN: 7.30 - 14.00 ÓRÁIG
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 26.
42/415-907
kozpont@szlgsz.hu
©2018 www.szentlukacsszeretetszolgalat.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés